Potpora investitorima

/Potpora investitorima
Potpora investitorima 2018-01-04T07:23:12+00:00

Poticaji investitorima

Mjere za mikro-poduzetnike uključuju 50% umanjenja poreza na dobit za minimalno ulaganje od € 50.000; uz uvjet od minimalno tri nova radna mjesta unutar 1 godine. Poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte (povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta za 25% (za 100 novih radnih mjesta); 50% (za 300 novih radnih mjesta) odnosno 100% (500 novih radnih mjesta).

NACIONALNE POTICAJNE MJERE

Porezni poticaji

Iznos investicije: manje od 1 milion €

Stopa poreza na dobit 10%

– Broj novozaposlenih 5 (3 za mikro)
– Razdoblje 10 godina
– Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta 3 (SME), 5 (veliki) godina

Porezni poticaji

Iznos investicije: 1 - 3 miliona €

Stopa poreza na dobit 5%

– Broj novozaposlenih 10
– Razdoblje 10 godina
– Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta 3 (SME), 5 (veliki) godina

Porezni poticaji

Iznos investicije: više od 3 miliona €

Stopa poreza na dobit 0%

– Broj novozaposlenih 15
– Razdoblje 10 godina
– Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta 3 (SME), 5 (veliki) godina

Carinski poticaji

Pri uvozu investicijske opreme ili strojeva koji predstavljaju dio opravdanih troškova investicijskog projekta ne plaća se carina na robu iz poglavlja Carinske tarife 84.- 90. zakona o carinskoj tarifi. Ona uključuje kotlove, strojeve i mehaničke uređaje i njihove dijelove. Opširnije o carinskim tarifama kao i detaljni pregled opreme koja je obuhvaćena carinskim poticajem pogledati na mrežnim stranicama Carinske uprave www.carina.hr.

Poticaji i olakšice za zapošljavanje

U Republici Hrvatskoj u provedbi je više mjera za zapošljavanje od zapošljavanja mladih preko nacionalnih manjina do invalidnih osoba. Sve mjere provode se aktivno i dinamično u skladu sa mogućnostima. Prema zakonskoj odredbi zakona o poticanju zapošljavanja pravo na olakšicu u obliku oslobađanja od obveze doprinosa, obveze obračuna i uplate doprinosa na osnovicu prema plaći, odnosno prema osnovici za obračun doprinosa za mjesec dana rada prema posebnim propisima o doprinosima, u trajanju od dvije godine, može ostvariti poslodavac koji na temelju ugovora o radu zaposli nezaposlenu osobu. Pod doprinosima podrazumijeva se doprinos za obvezna osiguranja na osnovicu, odnosno plaću za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu, za zapošljavanje te poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Mjera zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa omogućava poslodavcu tijekom ukupnog trajanja stručnog osposobljavanja oslobođenje od obveze doprinosa na osnovicu i obveze obračuna i uplate doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu te posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, ako je poslodavac obveznik uplate toga posebnog doprinosa. Korištenje mjere moguće je u vremenu od 12 do 36 mjeseci zavisno o stručnoj spremi polaznika. Ovom se mjerom želi potaknuti poslodavce u realnom sektoru da više angažiraju mlade i da ih zadrže na radnom mjestu nakon isteka ugovora. Država će godinu dana nakon isteka mjere zapošljavanja poslodavcu koji zadrži mladu osobu u klasičnom radnom odnosu sufinancirati udio u bruto plaći.

Zapošljavanje mladih

Mladi u dobi do 29 godina bez obzira ne spremu i staž koji su mjesec dana na burzi dobivat će naknadu za rad u poduzetničkim inkubatorima u vlasništvu gradova, županija ili razvojnih agencija. Poslodavci koji zaposle mlade do 29 godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom, a koji su najmanje mjesec dana na burzi, dobit će olakšicu u iznosu od 15,3 posto na bruto plaću. Mladi koji se žele zaposliti kod poslodavca nosit će vaučer kojim država garantira da će dvije godine plaćati taj određeni iznos troška bruto plaće. Više informacija za poslodavce i posloprimce moguće je pronaći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; http://www.hzz.hr/

Poticaj za zapošljavanje prema stupnju nezaposlenosti

Stopa nezaposlenosti

Do 20%

Poticajne mjere za otvaranje novih radnih mjesta

Do 20% (max. 6.000 €)

Poticajne mjere za razvojno investicijske aktivnosti

+50% (3.000 €)

Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške

+25% (1.500 €)

Dodatne poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti

20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva (max. 0.5 mil. €)

Zakon o strateškim investicijama

Poduzetnici koji ulažu sredstva veća od 150 milijuna kuna ili zadovolje većinu od sljedećih uvjeta: zapošljavanje većeg broja ljudi, izravan ili posredan doprinos razvoju ili poboljšanju uvjeta za razvoj turizma i gospodarstva, realizira projekt u nerazvijenim ili manje razvijenim dijelovima Republike Hrvatske, povezuje prometno izolirane dijelove Republike Hrvatske, znatno doprinosi povećanju korištenja energije iz obnovljivih izvora energije, znatno doprinosi razvoju sustava znanosti i visokog obrazovanja, ispunjava obaveze preuzete međunarodnim ugovorom ili ispunjava obaveze zajedničke politike s Europskom unijom. Također projekt može biti odabran kao strateški ako se procjeni da ima veći učinak na ukupni gospodarski razvitak, pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i na stanje u više oblasti javnog sektora ili da u većoj mjeri doprinosi održivom razvitku, zaštiti prostora i okoliša. Strateškim se smatra i projekt koji se ostvaruje na područjima od posebne državne skrbi, odnosno otocima, a vrijednost kapitalnih troškova ulaganja je najmanje 20 milijuna kuna, i projekti u području poljoprivrede i ribarstva čiji su ukupni kapitalni troškovi ulaganja najmanje 20 milijuna kuna.

Poticaji za usavršavanje

Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja mogu biti troškovi za instruktora, putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju i troškovi otpisa uređaja ili opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja. U obračun se uključuju samo radni sati aktivnog sudjelovanja u usavršavanju, i to nakon odbitka produktivnih radnih sati ili njihovog ekvivalenta.
Poticajne mjere za razvojno-inovacijske aktivnosti (koje utječu na unapređenje i modernizaciju) – uvećanje već odobrene potpore za opravdane troškove otvaranja radnih mjesta do 50%.
Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti – uvećanje već odobrene potpore za opravdane troškove otvaranja radnih mjesta do 25%.
Poticajne mjere za razvojno-inovacijske aktivnosti (koje utječu na unapređenje i modernizaciju) bespovratna novčana sredstva za kupnju opreme i strojeva visoke tehnologije: 20 % od stvarnih opravdanih troškova kupnje, maksimalno 0,5 milijuna €.
Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta (investicija najmanje 5 milijuna € uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta unutar 3 godine) za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskih postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta i troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme 10% – 20% (ovisno o stupnju nezaposlenosti) stvarnih opravdanih troškova u maksimalnom iznosu od 0,5 do 1 milijun € uz uvjet da udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja a minimalno 50% od kupljenih strojeva, odnosno proizvodne opreme mora biti oprema visoke tehnologije.

Poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom

Veliki poduzetnici: Posebno usavršavanje – do 25%; opće usavršavanje – do 60%
Srednji poduzetnici: Posebno usavršavanje – do 35%; opće usavršavanje – do 70%
Mali poduzetnici: Posebno usavršavanje – do 45%; opće usavršavanje – do 80%
U slučajevima gdje potpora uključuje oba oblika usavršavanja; posebno i opće, odnosno u slučajevima gdje se ne može razdvojiti poseban i opći karakter usavršavanja, primjenjivat će se obračun maksimalnog intenziteta za posebno usavršavanje.

Troškovi i obveze

Plin za poduzetništvo nije dobavljiv u svim zonama, a cijenu određuje distributer. Trenutačno u Sisku distribuciju vrši tvrtka Montcogim koja definira dvije skupine poduzetnika do 1.000.000 m3/god gdje je ukupna cijena za uvođenje plinske instalacije 6.431,26 kn u slučaju jednokratne uplate. U slučaju potrošnje veće od 1.000.000 m3/god 4.400,82 kn. Cijena plina za industriju određena je na 2,75 kn/m3.
Struje za poduzetništvo razvrstana je u više kategorija a ovisi i o vremenu kada se struja koristi. Prema tome poduzetnici zavisno o uvjetima plaćaju od 0,31 kn/ kWh do 0,95 kn/kWh. Također plaćaju naknadu za mjerenje i uslugu opskrbe u rasponu od 41,30 kn/mj do 103,00 kn/mj. Više informacija možete pronaći na http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx.
Porez na dodanu vrijednost je oblik oporezivanja potrošnje a trenutačno je u uporabi u 60-tak zemalja širom svijeta. U Hrvatskoj je stopa PDV-a 25%, s time da se na određene proizvode i usluge primjenjuje niža stopa od 10% i 5%.
Stopa poreza na dohodak podijeljena je u tri kategorije iznosi 12% za primanja do 2.200,00 kn mjesečno, 25% od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn mjesečno i 40 % za primanja iznad 8.800,00 kn mj.

Poduzetnici više ne plaćaju porez na tvrtku prema Zakonu o lokalnim porezima ( NN 115/16, NN101/17 )

Stope doprinosa za mirovinsko osiguranje utvrđene su Zakonom o doprinosima. Za osiguranike 1. stupa (mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti) stopa doprinosa iznosi 20,00%, dok su za osiguranike 2. stupa te stope podijeljene na stopu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 5,00% i na stopu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti od 15,00% iz plaće i drugih osnovica za plaćanje doprinosa.
Doprinos za zdravstveno osiguranje 13%, za zaštitu zdravlja na radu 0,5%, doprinos za zapošljavanje 1,7%. Dodatno postoji poseban doprinos, niža tarifa, za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Obavezna mjesečna članarina plaća se Hrvatskoj gospodarskoj komori. Prvu grupu članarine čine članovi koji zadovoljavaju sljedeće kriterije da im ukupna aktiva iznosi 7.500.000,00 kuna, ukupni prihod iznosi 15.000.000,00 kuna i imaju do 50 zaposlenika. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu kategoriju, ali nikad ne prelaze dva od slijedeća tri kriterija: ukupna aktiva iznosi 30.000.000,00 kuna, ukupni prihod iznosi 59.000.000,00 kuna i imaju do 250 zaposlenika. Treću grupu čine članice koje prelaze bar dva od tri kriterija za drugu kategoriju. Visina mjesečne članarine iznosi za prvu grupu članica 50,00 kn, drugu grupu članica 1.275,00 kn, treću grupu članica 4.675,00 kn.
Općekorisne funkcije šuma uključuju zaštita tla od erozije vodom i vjetrom, uravnoteženje vodnih odnosa u krajobrazu te sprečavanje bujica i visokih vodnih valova, pročišćavanje voda procjeđivanjem kroz šumsko tlo te opskrba podzemnih tokova i izvorišta pitkom vodom, pročišćavanje onečišćenog zraka, stvaranje povoljnih uvjeta za ljudsko zdravlje i dr. Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na plaćanje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma u visini od 0,0265% od ukupnog prihoda.
Cijena vode za industriju je određena Odlukom o cijeni vodnih usluga Sisačkog Vodovoda d.o.o. i iznosi 16,13 kn/m3 za vodu i odvodnju. Vezano za vodni doprinos, Sisak je Zoni B te je cijena za proizvodne građevine 2,80 kuna po m3. Naknada za uređenje voda iznosi 1,05 kn/m2 mjesečno za poslovne prostorije namijenjene obavljanju gospodarskih djelatnosti, 0,30 kn/m2 mjesečno za poslovne prostorije namijenjene proizvodnim i servisnim svrhama i prostorije za istraživanja i ispitivanja, 0,20 kn/m2 mjesečno za otvorene poslovne prostori namijenjene obavljanju gospodarskih i drugih djelatnosti, 0,50 kn/m2 mjesečno za izgrađeno te 0,10 kn/m2 mjesečno za neizgrađeno građevinsko zemljište. Naknada za zaštitu voda se plaća u iznosu od 0,90 kn/m3 za ispuštenu otpadnu vodu te 0,0009 kn za ispuštenu otpadnu vodu rabljenu u procesu hlađenja.
Na području grada Siska postoji povoljan javni autobusni prijevoz gradske tvrtke Autopromet a također je vrlo povoljna opcija transporta vlakom između kolodvora Sisak i Sisak-Caprag.
Komunalna naknada je novčano davanje kojeg plaćaju vlasnici i korisnici poslovnog, garažnog prostora ili građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevnog zemljišta.
Komunalna naknada u gradu Sisku prostorno je definirana ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti kroz pet zona. Svaka zona definirana je jedinstvenim koeficijentom i to; 1 zona – 1.00, 2 zona 0.80, 3 zona 0.60, 4 zona 0.35 i 5 zona 0.25. Osim po položaju komunalna naknada određena je i po koeficijentu namjene koji je određen djelatnošću i namjenom poslovnog prostora koji može ići od 2 do 10. Sve Poslovne zone u gradu Sisku smještene su u obuhvatu druge zone osim Poslovne zone Barutana koja je smještena u trećoj zoni.
Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti određene koeficijentom namjene komunalna naknada iznosi 10% prema namjeni za koju je određen poslovni prostor u kojem se obavlja poslovna djelatnost. Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju da se djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50% ali ne može biti manji od koeficijenta namijenjenog za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno zemljište. Za novoizgrađen poslovni prostor koji će služiti u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, a u kojem se poslovna djelatnost još ne obavlja, koeficijent namjene je 1.00.
Komunalna naknada određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi nekretnina i vrsti nekretnine. Obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan zakonom, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine. Prema zadanoj formuli iznos komunalne naknade je umnožak boda (B), kojeg gradsko vijeće određuje za tekuću godinu, osim u slučaju da isto ne donese odluku kada je naknada ista kao i u prošloj godini, vrijednosni bod po m2, koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn). (KN = B x Kz x Kn x m2) Obaveza plaćanja naknade nastaje sljedećeg mjeseca od dana stjecanja vlasništva odnosno prava korištenja nad nekretninom.
Obaveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju nekretnine za obavljanje djelatnosti proizvodnje i prerade, djelatnosti obrtničkih usluga i usluga vezanih za proizvodnju temeljem zahtjeva novog ili postojećeg poduzetnika ukoliko proširuje djelatnost, povećava broj ukupno zaposlenih radnika najmanje na određeno vrijeme ne kraće od godine dana u dijelu koji se odnosi na novoizgrađenu površinu i to; u prvoj godini rada za 100%, 75 % u drugoj, u trećoj 50 % i u četvrtoj 25 %. Pri tome je podnositelj zahtjeva dužan podnijeti odgovarajuću dokumentaciju.

Komunalni doprinos

U Republici Hrvatskoj komunalni doprinos propisan je kao novčano javno davanje koja se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prihod je jedinice lokalne samouprave, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno investitor.
Komunalni doprinos obračunava se u skladu sa obujmom građevine koja je u izgradnji na građevnoj čestici, izražen je u prostornom metru, m3, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu. Za građenje ili nadogradnju pomoćnih prostora (garaža, spremište) za gospodarske objekte koji su namijenjeni za poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivredni obrt, utvrđeni se iznos umanjuje za 90%.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena je po m3 građevine po vrsti objekta i uređenja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama.
1. Zona – 70.00, 2. Zona – 50.00, 3. Zona – 35.00, 4. Zona – 20.00, 5. Zona – 10.00
Sve poslovne zone u gradu Sisku smještene su u obuhvatu druge zone osim Poslovne zone Barutana koja je smještena u trećoj zoni.

Obroćno plaćanje komunalnog doprinosa

Može se odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa pravnim i fizičkim osobama izgradnju poslovnih objekata i to na temelju pisanog zahtjeva obveznika. U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa prvi obrok ne može biti manji od 25% ukupne obaveze. Dok se na neisplaćene obroke obračunava kamata u visini od 5% godišnje, počevši od dospijeća prvog obroka, a na dospjele neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.
Obročno plaćanje naknade odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupne tražbine Grada s osnova komunalnog doprinosa, osiguranje je garancija banke s obvezom plaćanja „na prvi pismeni poziv“ odnosno bezuvjetna garancija.

Iznos komunalnog doprinosa za pravne i fizičke osobe za gradnju poslovnih objekata

od 100.000,00 kn do 500.000,00 kn

Broj obroka

– Za proizvodne objekte: do 5
– Za uslužne objekte: do 3

Iznos komunalnog doprinosa za pravne i fizičke osobe za gradnju poslovnih objekata

od 500.000,00 kn do 1.000.000,00 kn

Broj obroka

– Za proizvodne objekte: do 10
– Za uslužne objekte: do 6

Iznos komunalnog doprinosa za pravne i fizičke osobe za gradnju poslovnih objekata

više od 1.000.000,00 kn

Broj obroka

– Za proizvodne objekte: do 12
– Za uslužne objekte: do 10

Riječi investitora

“Naša tvrtka odabrala je upravo Sisak kao idealno mjesto za postizanje poslovnih ciljeva i svoje sjedište za tržište Europe. Uz povijesno uspješan sektor industrije i dostupnost srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanog tehničkog osoblja, Sisak je savršeno mjesto za uspješnu proizvodnju.”
Matt D. Sertić, Applied Ceramics
“Završetkom pristupne ceste u 2013. godini više nema primjedbi na uvjete rada u zoni, ostala infrastruktura je dostupna a kontinuirano unaprjeđenje iste uključujući električnu energiju i trafostanicu koja je dovršena jamče sigurnost u budućnosti. Upravljanje zonom Novo Praćno u kojoj posljednjih pet godina poslujemo kontinuirano ide ka boljem”
Milan Žugaj, Lamel d.o.o.
“Sisak je najbolje mjesto za dugoročnu realizaciju investicija uz vrlo konkurentne uvjete. Uz ekspeditivnu i učinkovitu pomoć svih nadležnih službi, dobar izbor potencijalnih kooperanata, te dobar izbor radne snage u Sisku i okolici, kvalitetno opremljene i uređene te cjenovno pristupačne poslovne zone čine ključan preduvjet za ostvarenje Vaših strateških poslovnih ciljeva.”
Kristina Ikić Baniček, Grad Sisak

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja