E-Savjetovanje omogućilo je otvorenu raspravu na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu” u okviru Europskog socijalnog fonda. Svi zainteresirani mogu svojim komentarima sudjelovati u otvorenoj raspravi do 14. travnja 2017. godine, a više informacija kao i sam sadržaj Poziva možete pronaći na ovoj poveznici.