Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

//Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja

Pomoću Lokalnih partnerstva za zapošljavanje nastoji se izjednačiti gospodarska aktivnost županija koje zaostaju za onima koje su u Hrvatskoj vodeće po tom pitanju. Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada. Financirat će se projekti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala (Komponenta 1) te nastavak rada Lokalnih partnerstva za zapošljavanje (Komponenta 2) temeljen na prethodnim iskustvima i postignućima u regionalnoj razvojnoj politici te oblicima partnerstava koja već postoje u županijama.

Prijavitelji koji su prihvatljiv jesu javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge

Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

 

Napomena:

Prihvatljivi prijavitelj za Komponentu 2. mora biti institucija/organizacija za koju je u važećem Sporazumu o partnerstvu navedeno da obavlja poslove tehničkog tajništva lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

U slučaju da iz Sporazuma o partnerstvu nije jasno vidljivo koja institucija/organizacija obavlja poslove tehničkog tajništva, ili je u međuvremenu isto izmješteno u drugu organizaciju/instituciju, potrebno je dostaviti relevantni dokument potpisan i ovjeren od strane predsjednika LPZ-a, u kojem je navedeno koja institucija/organizacija obavlja poslove tehničkog tajništva.

Sukladno navedenome institucija/organizacija koja obavlja poslove tehničkog tajništva obavezna je dostaviti popis svih institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Navedeni relevantni dokumenti podrazumijevaju evidenciju članstva i organizaciju/instituciju koja obavlja poslove tehničkog tajništva sa stanjem na dan objave ovog Poziva, odnosno zaključno s 10. ožujkom 2017. godine te ih je potrebno dostaviti najkasnije do 20. ožujka 2017. godine na adresu;

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Petračićeva 4., 10000 Zagreb,

Također, 60 dana od objave Poziva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputit će predstavnicima Lokalnih partnerstava za zapošljavanje zahtjev za dostavom postojećih Strategija razvoja ljudskih potencijala i Akcijskih planova za zapošljavanje usmjerenih ka ranjivim skupinama na tržištu rada te će iste objaviti na stranici www.esf.hr.

Pitanja i odgovori

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf.info@mrms.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.

Pitanja i odgovori će se objaviti 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na središnjim internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Informativne radionice

Za potencijalne prijavitelje biti će organizirane informativne radionice najkasnije 21 kalendarski dan prije isteka roka za podnošenje projektnih prijava.

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/

Prijave za radionice dostavljaju se na adresu elektroničke pošte esf.info@mrms.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, organizirat će informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema naknadno utvrđenom i objavljenom rasporedu.

Dokumentacija:

Upute za prijavitelje
Izjava prijavitelja
Izjava partnera
Opći uvijeti ugovora
Posebni uvijeti ugovora
Nabava za NOJN
Korisnički priručnik

By | 2017-12-20T12:09:09+00:00 13. ožujka 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja