Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini

//Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini

Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 1. Djeca i Mladi
 2. Umjetnost i kulturna baština
 3. Zaštita okoliša
 4. Znanost i sport
 5. Humanitarno djelovanje

Organizacije mogu prijaviti projekt/program za sljedeće aktivnosti:

 1. Djeca i Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi za djecu i mlade; sportske aktivnosti djece i mladih; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti; sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima; odgojni i obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.
 2. Umjetnost i kulturna baština – promocija hrvatske kulture; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti; pomoć nadarenim umjetnicima;
 3. Zaštita okoliša – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 4. Znanost i sport – znanstveni projekti; projekti razvoja civilnog društva; poticanje kreativnosti i inovativnosti; poticanje i promicanje sporta; provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata; djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza; sportske pripreme, domaćim i međunarodnim natjecanjima; sportsko-rekreacijske aktivnosti građana; sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 5. Humanitarno djelovanje – humanitarni projekti/programi; aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; podrška osobama s invaliditetom; zaštita i promicanje zdravlja;

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA I IZNOSI DONACIJA

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna

PRIJAVE NA NATJEČAJ

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (NN br. 74/14.) i upisane u Registar neprofitnih organizacija. Jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekt.

Prijave na natječaj razmatrati će se isključivo ako udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija;
 • registrirana kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (OCD);
 • primarno područje djelovanja usmjereno je na području županija, gradova i općina u kojima posluje ACI d.d;
 • iz statuta je vidljiva opredijeljenost za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na natječaj, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju od strane davatelja financijskih sredstava ACI d.d., odnosno odluka o dodjeli sredstava;
 • nemaju dugovanja ili nepodmirene druge obveze prema ACI d.d.,
 • da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća ACI d.d. i drugim institucijama.

Pravo prijave nemaju:

 • Udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.
 • Udruge koje se financiraju po posebnim propisima (npr. Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, itd.), vjerske i političke organizacije.
 • Ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici organizacija civilnog društva koje nisu registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao i u Registar neprofitnih organizacija,

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 30. travnja 2017. godine

Sve prijave poslane izvan roka neće biti primljene u razmatranje.

NAČIN PRIJAVE I DOSTAVE DOKUMENATA

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama ACI d.d. – www.aci-marinas.com

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja na porti sjedišta ACI d.d., Opatija), uz napomenu (Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini –  prvo polugodište – NE OTVARATI), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku, sve na adresu

ACI d.d. | Maršala Tita 151 | 51410 Opatija

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja prijaviteljima o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA

Sve pristigle i zaprimljene prijave do donošenja Odluke o dodjeli sredstva i potpisa Ugovora proći će kroz proceduru definiranu Pravilnikom o dodjeli donacija i sponzorstava ACI d.d.  te obrascima za ocjenu prijava iz priloga natječajne dokumentacije.

KONTAKT I DODATNE INFORMACIJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: donacije@aci-club.hr

DOKUMENTI I OBRASCI

By | 2017-12-20T12:08:54+00:00 7. travnja 2017.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja