Detalji natječaja za mjeru 7.4.1. Programa ruralnog razvoja

//Detalji natječaja za mjeru 7.4.1. Programa ruralnog razvoja

Detalji natječaja za mjeru 7.4.1. Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24. veljače 2017. godine objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1.

“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”u okviru mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: Prvi dio zahtjeva  za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2.  kolovoza  2018. godine od 12:00 sati do  14.  rujna  2018.  godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 2. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 14. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore  na ovom Natječaju iznosi  1.000.000.000,00 HRK, od čega:

– 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića

– 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova

– 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture

Prihvatljivi korisnici su:

 1. a) jedinice lokalne samouprave
 2. b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 3. c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim

javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

 1. d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno

stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane  s  prihvatljivim  ulaganjem  (isključujući  lokalne  akcijske  grupe,  zajednice  udruga,

zaklade, fundacije)

 1. e)  vjerske  zajednice  koje  imaju  organizacijski  oblik  na  lokalnom  nivou  i  koje  se  bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 1. f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Program).

Prihvatljivi projekti po sektorima su:

 1. SEKTOR – DJEČJI VRTIĆI

–  građenje  (izgradnja  ili  rekonstrukcija)  i/ili  opremanje  dječjeg  vrtića  (u  skladu  s

člankom  23.  stavkom  1.  Zakona  o  predškolskom  odgoju  i  obrazovanju,  „Narodne

novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13)

 1. SEKTOR – ZAJEDNIČKI VATROGASNI DOMOVI

–  građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje  zajedničkog vatrogasnog doma

i spremišta

III.  SEKTOR – LOKALNA INFRASTRUKTURA

–  građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje:

 1. vatrogasnog doma i spremišta,
 2. društvenog doma/kulturnog centra
 3. planinarskog doma i skloništa
 4. turističkog informativnog centra
 5. dječjeg igrališta
 6. sportske građevine
 7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo)
 8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima
 9. biciklističke staze (koja nije sastavni dio ceste)
 10. tematskog puta i parka
 11. javne zelene površine (park i slično)
 12. pješačke staze (koja nije sastavni dio ceste)
 13. pješačke zone
 14. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)
 15. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 16. tržnice
 17. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu

sastavni dio ceste)

 1. rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi (u skladu s člankom 23. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

„Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13)

 1. rekonstrukcija i opremanje prostora  za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi  odgojno-obrazovnog  rada  s  djecom  rane  i  predškolske  dobi  (u  skladu  s člankom  23.  stavkom  2.  Zakona  o  predškolskom  odgoju  i  obrazovanju,  „Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13)
 1. građevine  koja  sadrži  kombinaciju  najmanje  dvije  od  sljedećih  vrsta  projekata: vatrogasni  dom  i  spremišta,  društveni  dom/kulturni  centar,  turističko  informativni centar,  dječji  vrtić/igraonica  (rekonstrukcija  i  opremanje  prostora  za  igraonicu  u kojima  se  provode  kraći  programi  odgojno-obrazovnog  rada  s  djecom  rane  i predškolske dobi) i
 1. građevine  koja  sadrži  kombinaciju  najmanje  dvije  od  sljedećih  vrsta  projekata: biciklističke  staze,  tematskog  puta  i  parka,  javne  zelene  površine,  pješačke  staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Kako  bi  se  projekt  smatrao  prihvatljivim  za  sufinanciranje  mora  ispuniti  sve  opće  uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

 1. a)  provodi se na području Republike Hrvatske
 2. b)  provodi se u naselju s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave

(za utvrđivanje broja stanovnika naselja, koristit će se podaci o broju stanovnika Državnog zavoda  za  statistiku  u  skladu  sa  zadnjim  važećim  popisom  stanovništva,  odnosno  drugi relevantni  akti  predstavničkih  tijela  jedinica  lokalne  samouprave  o  naseljima  koja  ulaze  u sastav pojedine općine, odnosno grada  u slučaju da je došlo do spajanja/razdvajanja/ukidanja naselja unutar iste jedinice lokalne samouprave)

 1. c)  nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela predviđene su korektivne mjere
 1. d)  aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove navedene u Listi prihvatljivih  troškova  u  Prilogu  11,  stjecanje  vlasništva  nad  nekretninom  na  kojoj  će  se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja)
 1. e)  aktivnosti građenja mogu započeti prije podnošenja  zahtjeva za potporu, ali pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu vrijednost započetih aktivnosti građenja ne prelazi 10 % ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt, no takvi troškovi nisu prihvatljivi
 1. f)  fazno  građenje  je  prihvatljivo  samo  ako  su  prilikom  podnošenja  zahtjeva  za  potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja
 1. g)  ostvariti minimalan broj bodova prema kriterijima odabira (prag prolaznosti)  koji su navedeni u Prilogu 10.

Intenzitet  potpore  ovisi  o  razvrstavanju  jedinica  lokalne  samouprave  u  skladu  s  Odlukom  o razvrstavanju  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  prema  stupnju  razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) te iznosi:

 1. a)  do  80  %  od  ukupnih  prihvatljivih  troškova  projekta  koji  se  provodi  na  području  jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 1. b)  do  90  %  od  ukupnih  prihvatljivih  troškova  projekta  koji  se  provodi  na  području  jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
 1. c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

 

By | 2018-07-11T11:20:03+00:00 11. srpnja 2018.|

Sisak projekti d.o.o.

Trgovačko društvo Sisak projekti d.o.o. osnovano je 2008. godine, a osnivač je Grad Sisak. Naša misija je stvaranje povoljnog okruženja i uvjeta za realizaciju poslovnih poduhvata unutar poslovnih zona u gradu i biti sveobuhvatna podrška rastu i razvoju gospodarske aktivnosti na području Grada Siska.

– Upravljanje EU projektima
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja iz sredstava Europske unije
– Jačanje abpsorcijskih sposobnosti grada i trgovačkih društava u vlasništvu grada
– Izgradnja, organizacija i upravljanje poslovnim zonama razvijanje komunalne infrastrukture potrebne za osnivanje i razvoj MSP-a
– Edukacija i informiranje o mogućnostima financiranja Vaših projektnih ideja

– Izrada poslovnih, razvojnih i investicijskih planova
– Uspostavljanje suradnje s financijskim ustanovama
– Provođenje ili pomoć kod provođenja projekata čije je financiranje vezano uz Europsku uniju
– Izrada i obavještavanje stručne javnosti o mogućnostima ulaganja
– Potpora regionalnoj i lokalnoj samoupravi kod prijavljivanja na natječaje Europske unije
– Stvaranje pozitivnog potencijalnog investicijskog ozračja